Tietosuojakäytäntö

Käytämme sinulta saamiamme henkilötietoja voidaksemme tarjota sinulle mahdollisimman hyvän ja asianmukaisen pankkikokemuksen, ja koska meidän on pankkina täytettävä erilaisia viranomaisvaatimuksia. Käsittelemme henkilötietoja lainsäädännön ja antamasi suostumuksen mukaisesti.

Monobank on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Jos sinulla on kysymyksiä tai muita henkilötietojen käsittelyä koskevia huolenaiheita, joihin tässä asiakirjassa annetut tiedot eivät vastaa, ota yhteyttä seuraavien yhteystietojen avulla:

Monobank ASA, Starvhusgaten 4, 5253 Bergen, Norja, puh. 09 4245 5000, asiakaspalvelu@monobank.fi, tai tietosuojavaltuutettuumme sähköpostitse dpo@monobank.no.

 

Mitä henkilötiedot ovat?

Henkilötiedot ovat asiakastietoja ja arvoja, jotka voidaan yhdistää sinuun asiakkaana.

Kun teet kanssamme sopimuksen ja kun sopimussuhde on voimassa, rekisteröimme tietoja sinusta ja muista sopimukseen liittyvistä henkilöistä (esimerkiksi yhteislainan ottajan).

Rekisteröimme tietoja myös henkilöistä, joiden kanssa emme ole tehneet sopimusta, jotta voimme ilmoittaa henkilölle kielteisestä päätöksestä ja tarvittaessa myöhemmin todistaa henkilön ja pankin välisen suhteen, mukaan lukien sen, että kielteinen päätös on ollut perusteltu

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

Henkilötietojen käsittelyn tärkein tarkoitus on asiakashallinta, laskutus ja kanssasi sovittujen palveluiden tarjoaminen. Lisäksi käytämme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakasseuranta ja markkinointi
 • Asiakkaan riskiluokitus ja luottosalkut
 • Testaus ja kehitys
 • Rangaistavien tekojen ehkäiseminen ja ilmiantaminen
 • Asiakasviestinnän säilyttäminen

Nämä tarkoitukset koskevat kaikkia tuotteitamme ja palvelujamme.

 

Mitä säännöksiä sovelletaan?

EU:n/ETAn tietosuoja-asetus (GDPR) ja sen soveltaminen kansalliseen henkilötietolain määräyksiin säätelevät yrityksen oikeutta käsitellä henkilötietoja. Siksi olemme Monobankissa laatineet myös täydentäviä tietosuojasääntöjä.

Käsittelemme henkilötietojasi aina antamasi vapaaehtoisen, selkeän ja tietoisen suostumuksen perusteella, ellei tämä lainsäädännön mukaan ole välttämätöntä. Suostumusta ei tarvita esimerkiksi henkilötiedoille, joita kerätään ja käytetään sopimuksen tai asiakkaalta saadun toimeksiannon täytäntöönpanoa varten, kun esimerkiksi haet meiltä lainaa.

Käsittelemme henkilötietoja muuten seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Henkilötietojen käsittelyllä on oltava lainsäädännöllinen peruste tai sen on perustuttava suostumukseen.
 • Kaikki käsittely tapahtuu koostetuilla tai nimettömillä tiedoilla aina kun se on mahdollista.
 • Kaiken henkilötietojen käsittelyn on tapahduttava kulloinkin voimassa olevan henkilötietolain määräysten mukaisesti ja tavalla, joka on mukautettu henkilöön, josta tiedot on kerätty.
 • Henkilötietoja kerätään vain määriteltyihin, laillisiin tarkoituksiin.
 • Henkilötietoja käsitellään vain sinä laajuudessa kuin tarkoitusta varten on tarpeellista.
 • Henkilötietojen on oltava asianmukaisia, oikeita ja täydellisiä siihen käyttötarkoitukseen, johon niitä käytetään.
 • Sinulla on oikeus saada tietoja sinua koskevien tietojen keräämisestä ja käytöstä.
 • Tietojen käsittelijän on suojattava tiedot luvattomalta pääsyltä, muutoksilta, tuhoamiselta ja levittämiseltä.
 • Arkaluontoisten henkilötietojen käsittelyssä on käytettävä erityisen tarkkoja rutiineja. Emme pääsääntöisesti käsittele arkaluontoisia henkilötietoja muulloin kuin silloin, kun se on välttämätöntä.
 • Rajoitamme aina niiden työntekijöiden määrää, joilla on pääsy henkilötietoihisi.

 

Sinulla on oikeus tietojen siirrettävyyteen ja näkemiseen

Kanssamme tekemiesi sopimusten tiedot ovat käytettävissä verkkopankissa. Jos sinulla ei ole käytettävissä verkkopankkia tai muuta tapaa lukea sähköisiä asiakirjoja, voimme antaa tiedot sinulle paperimuodossa. Sinulla on oikeus saada henkilötietosi koneellisesti luettavaan muotoon vietynä. Näitä tietoja varten sinun on toimitettava meille kirjallinen pyyntö.

Voit kirjallisella ja allekirjoitetulla anomuksella saada nähtäväksi muut rekisteröidyt henkilötiedot ja saada tietoja niiden käsittelystä. Sinulla on oikeudet nähdä seuraavat tiedot:

 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus.
 • Käsiteltävien henkilötietojen luokat.
 • Vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan. Tämä sisältää tietojen käsittelijät ja mahdolliset kolmansien osapuolten vastaanottajat sekä siirron perusteen.
 • Silloin kun se on mahdollista: kuinka pitkään henkilötiedot aiotaan säilyttää, tai kriteerit, joita käytetään säilytysajasta päättämiseen.
 • Tietojen käsittelyn osalta sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai poistamaan henkilötietoja, rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä.
 • Onko henkilötietoja kerätty muualta kuin sinulta ja mistä tiedot on kerätty.
 • Jos henkilötietojen käsittely on toiminut osana automatisoitua päätöksentekoa, profilointi mukaan lukien, toiminnon takana oleva logiikka sekä mitä seurauksia tästä käsittelystä on sinulle asiakkaana.

 

Mistä saamme henkilötietoja?

Suurimman osan henkilötiedoista saamme suoraan sinulta. Kun haet lainaa, haemme lisäksi tietoja luottoluokituslaitoksista tai luottotietorekisteristä silloin, kun tietoja saatavilla. Jos keräämme tietoja kolmansilta osapuolilta, ilmoitamme siitä sinulle. Poikkeuksia ovat tilanteet, joissa tietojen kerääminen on lakisääteistä, ilmoittaminen on mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa, tai on selvää, että olet jo tietoinen ilmoituksen sisältämistä tiedoista. Esimerkkejä kolmansista osapuolista, joilta tietoja on mahdollisesti haettava, ovat muut pankit/rahoitusyritykset, luottotietoyritykset, kiinteistörekisteri, luottotietorekisteri ja väestörekisteri.

Jos haluamme hakea sinusta tietoja, jotka eivät ole tarpeellisia sopimussuhteen ylläpitämiselle, ilmoitamme sinulle, että näiden tietojen antaminen on vapaaehtoista ja mihin käytämme tietoja.

 

Henkilötietojen käyttäminen ja tietojen käsittely

Kun lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus tai -oikeus sitä edellyttää, luovutamme rekisteröidyt henkilötiedot julkisille viranomaisille ja muille ulkopuolisille. EU/ETA-alueella olevat alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietoja tiettyjen käyttöpalvelujen yhteydessä. Nämä alihankkijat käsittelevät henkilötietoja puolestamme, ja henkilötietojen käsittelysopimuksemme käsittää samat luottamuksellisuus-, eheys- ja saatavuusvaatimukset kuin silloin, kun itse käsittelemme näitä tietoja. Tietojen siirtoa tietojen käsittelijöillemme ei katsota luovuttamiseksi.

Jos lainsäädäntö sen sallii eikä vaitiolovelvollisuutemme sitä estä, henkilötietoja voidaan luovuttaa myös muille pankeille ja rahoitusyrityksille sekä yhteistyökumppaneille siihen käyttötarkoitukseen, johon tiedot on annettu, esimerkiksi asiakkaiden maksumääräysten tekemiseen.

 

Asiakasseuranta ja markkinointi

Ilmoitamme asiakkaalle tuotteista niiden tuoteluokkien sisällä, joista asiakkaalla on kanssamme sopimus. Jaamme tuotteemme seuraaviin luokkiin:

 • Säästö- ja talletustuotteet
 • Lainat ja muut luotot

Voimme käyttää asiakasseurantaan ja markkinointiin neutraaleja tietoja, kuten nimeäsi, yhteystietojasi, syntymäaikaasi ja mistä palveluista tai tuotteista sinulla on kanssamme sopimus. Tällaiset neutraalit tiedot haemme tietokannastamme.

Jos markkinoimme tuotteita tai palveluita muiden tuoteryhmien sisältä kuin mistä sinulla on kanssamme sopimus, tarvitsemme suostumuksesi, jos käytämme muita kuin neutraaleja asiakastietoja. Voit helposti päivittää antamasi suostumukset kirjautumalla verkkopankkiin tai sovellukseen.

 

Asiakkaan riskiluokitus ja luottosalkut

Meillä on pankkina Norjan rahoitusyrityslain (Finansforetaksloven) mukainen jatkuva velvoite arvioida, millainen riski liittyy asiakas- ja lainasalkkuumme. Tarvitsemme tähän henkilötietojasi.

Pääomatarpeen ja riskien laskennan sisäiset järjestelmämme sisältävät omia malleja, luotonannon ja -ohjauksen työ- ja päätösprosesseja, valvontamekanismeja, IT-järjestelmiä ja sisäisiä ohjeita, jotka liittyvät luottoriskimme ja muiden asiaankuuluvien riskien luokitteluun ja kvantifiointiin.

Henkilötiedot tätä tarkoitusta varten voidaan pyytää luottotietolaitokselta, kiinteistörekisteristä ja luottotietorekisteristä.

 

Rangaistavien tekojen ehkäiseminen ja ilmiantaminen

Käytämme henkilötietoja myös petosten ja muiden rangaistavien tekojen estämiseen, ilmiantamiseen, selvittämiseen ja käsittelyyn. Näitä tietoja vaihdetaan muiden pankkien ja rahoituslaitosten, poliisin ja muiden viranomaisten kanssa. Tiedot säilytetään jopa kymmenen vuotta niiden rekisteröinnistä.

Olemme rahanpesulain mukaan velvollisia tarkistamaan ja raportoimaan epäilyttävät tapahtumat. Raportoimme epäilyttävistä henkilötiedoista ja tapahtumista Norjan talousrikospoliisin (Økokrim) rahoitustarkastusyksikölle (Enheten for finansiell etterretning, EFE). Sinulla ei ole Norjan rahanpesulain (Hvitvaskingsloven) 32 artiklan mukaan oikeutta tutustua tietoihin, jotka olemme rekisteröineet

näihin tarkoituksiin, eikä niitä siksi toimiteta sinulle, jos pyydät niitä nähtäväksi.

Tämä käsittely voi johtaa oikeudellisiin toimiin, tarkistuksiin tai muihin rikoslain mukaisiin seuraamuksiin sekä mahdollisesti kanssamme solmimasi asiakassuhteen päättymiseen tai irtisanomiseen.

 

Tietojen ja asiakasviestinnän säilyttäminen, korjaaminen ja poistaminen

Säilytämme asiakastiedot, mukaan lukien sähköpostit, enintään 12 kuukautta edellyttäen, että laki ei vaadi pidempää säilytysaikaa.

Kun henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on toteutunut, poistamme tiedot tai muutamme ne nimettömiksi. Poikkeuksena on tilanne, jossa lainsäädäntö edellyttää sitä tai sallii sen, että tietoja voidaan säilyttää pidempään. Voit asiakkaana pyytää virheellisten tai tarpeettomien henkilötietojen korjaamista tai poistamista.